ඇඩ්සෙන්ස් ගිනුමක් ලබාගන්න - Adsense approve for Sri Lanka
Danukazone sider img Danukazone sider 2 DSLR Camera

Gmail SMTP Server Settings

Filled under:

Gmail SMTP Server SettingsIntroduction

A little-known feature about Gmail and Google Apps email is Google's portable SMTP server. Instead of having to manage your own outgoing mail server on your DigitalOcean VPS, you can simply configure Google's SMTP server settings into whatever script or program you wish to send email from. All you need is either a (i) free Gmail account or (ii) paid Google Apps account.

Benefits

You have the option of having Google store and index the emails you send via its SMTP server, so all your sent emails will be searchable and backed-up on Google's servers. If you elect to use your Gmail or Google Apps account for your incoming email as well, you'll have all your email in one convenient place. Also, since Google's SMTP server does not use Port 25, you'll reduce the probability that an ISP might block your email or flag it as SPAM.

Settings

Google's SMTP server requires authentication, so here's how to set it up:
  1. SMTP server (i.e., outgoing mail): smtp.gmail.com
  2. SMTP username: Your full Gmail or Google Apps email address (e.g. example@gmail.com or example@yourdomain.com)
  3. SMTP password: Your Gmail or Google Apps email password
  4. SMTP port: 465
  5. SMTP TLS/SSL required: yes
  6. In order to store a copy of outgoing emails in your Gmail or Google Apps Sent folder, log into your Gmail or Google Apps email Settings and:
  7. Click on the Forwarding/IMAP tab and scroll down to the IMAP Access section: IMAP must be enabled in order for emails to be properly copied to your sent folder.
NOTE: Google automatically rewrites the From line of any email you send via its SMTP server to the default Send mail as email address in your Gmail or Google Apps email account Settings. You need to be aware of this nuance because it affects the presentation of your email, from the point of view of the recepient, and it may also affect the Reply-To setting of some programs.
Workaround: In your Google email Settings, go to the Accounts tab/section and make "default" an account other than your Gmail/Google Apps account. This will cause Google's SMTP server to re-write the From field with whatever address you enabled as the default Send mail as address.

Sending Limits

Google limits the amount of mail a user can send, via its portable SMTP server. This limit restricts the number of messages sent per day to 99 emails; and the restriction is automatically removed within 24 hours after the limit was reached.
Credits: Pablo Carranza

Posted By Danuka Ranasinghe8:28 PM

How to Add Flashing Christmas Lights to your Blogger Blog

Filled under:

First and foremost, log in to your Blogger Account >> Select a Blog >> Layout >> Click Add a Gadget, scroll down and select HTML/JavaScript gadget from the list. Now copy the below code and paste it in the empty widget box.
How to Add Flashing Christmas Lights to your Blogger Blog

<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
//<![CDATA[
var Ovr2='';
if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t1_DOCtp="_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft  + document.documentElement.clientWidth - offsetWidth);}";}
else
  {cot_t1_DOCtp="_top:expression(document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.body.scrollLeft  + document.body.clientWidth - offsetWidth);}";}

if(typeof document.compatMode!='undefined'&&document.compatMode!='BackCompat')
  {cot_t1_DOCtp2="_top:expression(document.documentElement.scrollTop-20+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);}";}
else
  {cot_t1_DOCtp2="_top:expression(document.body.scrollTop-20+document.body.clientHeight-this.clientHeight);}";}
var cot_tl_bodyCSS='* html {background: fixed;background-repeat: repeat;background-position: left top;}';
var cot_tl_fixedCSS='#cot_tl_fixed{position:fixed;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'top:0px;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'left:0px;';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+'clip:rect(0 100 85 0);';
var cot_tl_fixedCSS=cot_tl_fixedCSS+cot_t1_DOCtp;
var cot_tl_popCSS='#cot_tl_pop {background-color: transparent;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'position:fixed;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'_position:absolute;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'height:98px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'width: 1920px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'right: 120px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'top: 20px;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'overflow: hidden;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'visibility: hidden;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+'z-index: 99999;';
var cot_tl_popCSS=cot_tl_popCSS+cot_t1_DOCtp2;
document.write('<style type="text/css">'+cot_tl_bodyCSS+cot_tl_fixedCSS+cot_tl_popCSS+'</style>');


function COT(cot_tl_theLogo,cot_tl_LogoType,LogoPosition,theAffiliate)
{document.write('<div id="cot_tl_fixed">');
document.write('<><img src='+cot_tl_theLogo+' alt="" border="0"></a>');
document.write('</div>');}

//if(window.location.protocol == "http:")
COT("http://www.honeybearplayhomes.com/resources/flashing%20christmas%20lights.gif", "SC2", "none");
//]]>
</SCRIPT>

 Click Save Button and you're done!

Posted By Danuka Ranasinghe9:11 PM

NO ICE WATER FOR DOGS…PLEASE READ ASAP

Filled under:

ice in dog dish
Warnings that placing ice in a dog's water dish may result in cramps, bloating or death of the pet.
I am writing this in hopes that some may learn from what I just went through. We were having a good weekend till Saturday. On Saturday I showed my Baran and left the ring. He was looking good and at the top of his game. He had a chance at no
less then one of the two AOM’s.

It did not work out that way. After showing we went back to our site/setup and got the dogs in their crates to cool off. After being back about 30 min. I noticed Baran was low on water. I took a hand full of ice from my cooler and put it in his bucket with more water. We then started to get all the dogs Ex’ed and food ready for them.

I had Baran in his 48′ crate in the van because this is the place he loves to be. He loves to be able to see everyone and verything. After checking him and thinking he was cooled off enough, we fed him. We walked around and one of my friends stated that Baran seamed like he was choking. I went over and checked on him. He was dry heaving and drooling. I got him out of the crate to check him over and noticed he had not eaten. He was in some distress. I checked him over from head to toe and did not notice anything. I walked him around for about a minute when I noticed that he was starting to bloat. I did everything I was taught to do in this case. I was not able to get him to burp, and we gave him Phasezime.

We rushed Baran to a vet clinic. We called ahead and let them know we were on our way. They were set up and waiting for us. They got Baran stabilized very quickly. After Baran was stable and out of distress we transported him to AVREC where he went into surgery to make sure no damage was done to any of his vital organs. I am very happy to say Baran is doing great, there was no damage to any vital organs, and he still loves his food.
In surgery the vet found that Baran’s stomach was in its normal anatomic position. We went over what had happened. When I told the vet about the ice water, he asked why I gave him ice water. I said that I have always done this. I told him my history behind this practice and his reply was, “I have been very lucky.” The ice water I gave Baran caused violent muscle spasms in his stomach which caused the bloating. Even though I figured his temperature was down enough to feed, and gave him this ice water, I was wrong. His internal temperature was still high. The vet stated that giving a dog ice to chew or ice water is a big NO, NO! There is no reason for a dog to have ice/ice water. Normal water at room temperature, or cooling with cold towels on the inner thigh, is the best way to help cool a dog. The vet explained it to me like this: If you, as a person, fall into a frozen lake what happens to your muscles? They cramp. This is the same as a dog’s stomach.

I felt the need to share this with everyone, in the hopes that some may learn from what I went through, I do not wish this on anyone. Baran is home now doing fine. So please, if you do use ice and ice water, beware of what could happen.

Posted By Danuka Ranasinghe11:33 PM

Is TSU social network Scam? TSU revenue scam true

Filled under:

facebook, social network, content creation, monetization, ello, tsu, content monetization, Is TSU social network Scam? TSU revenue scam true
"විකුණුම් අදායම සාමාජිකයන් අතර බෙදන social network විප්ලවය සමාජ සම්බන්ධතා ජාල හෙවත් Social Networks තුලින් ඒවා නිර්මාණය කරන ලද පුද්ගලයන් අසීමිත ධනයක් උපයනවා.Facebook, twitter, tumbler වගේ site ඔච්චර සල්ලි හොයන්නේ ඒවා බාවිතා කරන සාමාජිකයන්ට පින්සිද්ද වෙන්න... මේක අසාධාරණ බවට දැන් ලොකු සoවාදයක් ගොඩ නැගිලා තියෙනවා.දන්නවද facebook එකට වෙලා ඉන්න අපි තමයි World Largest unpaid work force එක වෙන්නේ. මේ ක්රමයට අභියෝග කරමින් දැන් Revenue sharing social networks බිහිවෙමින් පවතිනවා.ඒ කියන්නේ එක හරහා උපයන අදායමෙන් 90% ක් සාමාජිකයන් අතරේ බෙදනවා.උපයන මුදලින් 10% ක් විතරයි අයිතිකරුවන් ගන්නේ.තාම මේ social network එක පටන් අරන් ටික කාලයයි.ඔන්න එහෙනම් facebook එකට වෙලා නිකන් කාලය කනවා වෙනුවට දැන් මේ අලුත් social network එක හරහා කීයක් හරි හොයා ගන්න පුළුවන්. දැන් ගත්ත ගමන් payment proof ඉල්ලන්න නම් එපා, මන් දන්න තරමට මේ සයිට් එක launch කරලා තාම සති 2 වත් නැහැ.. අපි facebook එකේ කරන හැම දෙයක්ම මේකෙදිත් කරන්න පුලුවන්. share photos, statuses, articles or anything. එකම වෙනස තියෙන්නේ මේ හැම දෙයකටම අපිට ගෙවීමක් කරනවා.. හැබැයි copyright protected stuff share කරන්න බැහැ මේකේ (මම හිතන විදිහට) මොකද අපිට අයිති දේවල් වලට විතරයි ගෙවීම කරන්නේ.. (ඉතින් අපි වෙන කෙනෙක්ගේ දෙයක් share කරලා අපේ වගේ, ඒ ගැන කා හරි report කරොත් ඒ දෙය ඉවත් කරනවා සයිට් එකෙන්) මේ ටික තමයි දැනට මම දන්න විස්තර ...එකම දේ මේකට sign in වෙන්න පුලුවන් invitation එකක් හරහා විතරයි...අනිත් එක මේ site එක facebook එක වගේම අකර්ශනියයි ..user friendly ...එහෙනම් අපි ඔක්කොම අලුත් facebook එකට join වෙමූ මේ concept එකට අනුව අපි නිසා මේකේ owner Rs 100ක් හෙව්වා කියල හිතමු. එකෙන් 50ක් ආයෙමත් අපිටම ගෙවනවා තව 40ක් අපිව suggest කරපු කෙනාට ගෙවනවා owner 10k විතරයි තියා ගන්නේ ඉතින් මේ ක්රමය නිසා owner & members දෙගොල්ලොන්ටම වාසියි ඒ නිසා ඉක්මනට account එකක් හදල යාලුවොන්ට suggest කරන්න (Account එක හැදුවට පස්සේ settings වල ඇති යාලුවොන්ට දෙන්න ඕනේ link eka ) ඔයාලට වැදගත් වේවි කියලා හිතුන නිසා share කරේ කැමති අය දැන්ම Register වෙන්න පහල link එකෙන් "
http://tsu.co
මේක මම දැක්කෙ ෆේස්බුක් එකේ තිබිල. ඇත්තම කථාව මේකයි, මේකෙන් සල්ලි නොදෙනවම නෙමෙයි. මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියනව නෙමෙයි. හැමෝටම දැනගන්න කියන්නෙ, මම දන්න තරමින් මේ මේ වගේ සමාජ ජාලයක් කරගෙන යන්න නම් ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනව. ලොකු Servers සහා Security වලට ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනව. ඒ වගේම මේකෙ කියල තියෙනව අයිතිකරුවන් %10 ක් විතරයි ගන්නෙ කියල, ඉතින් ඔය %10 න් මේ දේවල් කරන්න පුලුවන් කියල කාට හරි හිතන්න පුලුවන්නම් ඒ කෙනාට මේ වගේ ගොන් වැඩ වෙනුවෙන් කාලෙ නාස්ති කරන්න පුලුවන්. මම හිතන විදිහට මේකෙන් ඩොලර් 100 ක් හොයන්න අවුරුදු 10ක් වත් යයි. හැබැයි ඒ කාලෙට මේකෙ අයිති කාරයො මිලියන ගානක් හොයාගනියි, අපේ තොරතුරු (I.E :- Email, age , country) හොරකම් කරල විකුනන් කයි. දන්නෝ දනිති. මට මේක තේරුම් කරන්න හරියට වචන එන්නෙ නෑ හිත‍ට :)
මට කියන්න තියෙන්නෙ මේකෙන් සල්ලි හොයන්න යන්න නම් එපා, ඒක මහ මෝඩ වැඩක්, සයිට් එක යූස් කරන්න ෆේස්බුක් වගේ ඒත් සල්ලි හොයන්න බලාපොරත්තු වෙන්න එපා. මේක ටික කාලෙකින් නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනව :)
කට්ටිය කියනව TSU account delete karanna barilu :D
Meka pattapal boruwak. TSU Spam site walata ahuwenna epa.  Revenue eken 90% users lata dunnama Servers &  security, Employerstala gewanne ahawal ekenda? :D
facebook, social network, content creation, monetization, ello, tsu, content monetization
 Mewa hodai konde badapu cheennunta

Posted By Danuka Ranasinghe8:07 AM

Translate